neljapäev, 20. oktoober 2016

Tagasiside Nikolai koolileProjekti lühiiseloomustus, nagu saime aru blogi ja veebiseminari põhjal:
Eesmärk on 5. klassi loodusõpetuse vee teema käsitlemisel lõimida eesti, inglise ja vene keelt, matemaatikat ja digivahendeid.
Teemat käsitletakse 3 nädalat, igal nädalal on lõimingufookuses üks aine: eesti keel, matem ja inglise keel.
Tehniline baas: arvutiklassi pääseb kindlatel aegadel (kolledžiga tuleb klassi jagada), tahvlid olemas, nutitelefoni võimalused, õpetajaarvuti+projektori kasutamine klassis.
Mured, väljakutsed: õpetajate digioskused, vahendite kombineerimine.

Mida õppisime:
Eeldatavasti õpime sellest projektist, kuidas kombineerida piiratud tehnilist baasi võimalikult hästi. Saame lõiminguideid. Ehk veel digi ja mittedigi mõistlik kombineerimine (kõike pole ilmselt mõtet digivahenditega teha). Saame mõtteid, kuidas arvestada õpilaste eelnevaid digioskusi (mõnel väga head, mõnel vähene ja ühekülgne kogemus) ja kui palju saavad õpilased ise hakkama (mida õpetaja peab rohkem suunama, kas digi kasutamist või õppeülesande mõtestamist).

Mida tundsime ja kogesime
Idee on hea, projektist koorunud mõtteid ja rakendusi saavad kasutada ka teised 5. kl loodusõpetust (ka teisi aineid) õpetavad õpetajad. Väljakutse tundub tehniliste võimaluste hea kombineerimine (piiratud võimalus arvutite kasutamiseks, tahvlis kõiki võimalusi pole, telefonid erinevad).

Ettepanekud, soovitused:
·     Kaardistada tehnilised võimalused ja sobivad rakendused (mida mõtet teha arvutis, mille jaoks piisab telefonist, jne).
·     Eesmärgistamisel, et digi oleks vajalik abivahend, et õpilane näeks, et digi kasutamise tagajärjel saab ta teha midagi rohkem ja paremini, mitte digi digi pärast.
·     Kindlasti mitte jätta tahaplaanile (või asendada täielikult digiga) reaalseid praktilisi töid, katseid, samas katse või vaatluste  protokollimisel on digi rakendamine hea mõte (kombineerida matemaatikaga, tabelid, diagrammid, teha telefoniga fotosid katse etappidest jne).
·     Rakendada juba teiste poolt tehtud äppe, vahendeid, suunata õpilasi ise looma:
learningapps.org, jeopardylabs.com (ristsõnad, miljonimängud kordamiseks), kubbu.com, purposegames.com, jne
·     Kui projekt läbi viidud, analüüsida omavahel, kuidas läks ning jagada kogemusi, mõtteid kolleegidega. Küsida tagasisidet õpilastelt, kuidas nemad tajusid.
neljapäev, 13. oktoober 2016

Vahekokkuvõte


Meie eesmärk: kaasata distantsõppijad ja tavaõppijad koostöösse läbi interaktiivsete ülesannete õpetaja juuresolekul.Mida oleme teinud:
* Oleme kaasanud distantsõppijaid koos tavaõppijatega ühisesse õppetöösse.

* 9kl distantsõpilane oli 4 päeva kohapel koolis tundides koos klassikaaslastega;
* 7 kl distantsõpilane võttis osa ülekoolilisest spordipäevast,
* Toimub pidev virtuaalne koostöö,
* Toimuvad regulaarsed eraviisilised Skype-tunnid (distantsõppijatel on oma Skype-tunniplaan);
* Toimuvad ühised Skype-tunnid, kus osalevad õpetaja, tavaõppija ja distantsõppija. Need on toimunud 7 kl loodusõpetuses, eesti keeles, matemaatikas, vene keeles. Plaanis veel teisel veerandil geograafias.

Meie plussid:

+ projekt on läinud käima
+ tava- ja distantsõpilased on omavahel näinud, tunniolukorras suhelnud, ühiste ülesannetega tegelenud,  
+ iga korraga sujuvad ühised Skype-tunnid paremini,
+ õpetajana saame rohkem kogemusi, 
+ õpetajal on suurem teadlikkus oma tunni ettevalmistamisel, ülesannete ja eesmärkide püstitamisel, 
+ ühiste tundide ettevalmistamise ja läbiviimise rütm juba toimib, 
+ õpilased suhtlevad ise, ka tunniväliselt, 
+ õpilased saavad üksteist täiendada, 
+ distantsõppija digioskused on väga head (oluline eeldus), 
+ distantsõppija on rohkem kaasatud ja õpijärg on olemas,
+ tavaõppijad on projektis rakendatud.

Takistused:

- tempo on olnud veidi aeglane, kuna alguses tehniline korraldus ja tunni teistmoodi korraldus vajas harjumis;
- tunni läbiviimisel esines tõrkeid, kuna polnud planeerimisel kõiki takistusi ette näinud, nt loodusõpetuses pole õpilasel samu mõõtmisvahendeid ning õpilasel puudub hetkel video võimalus;
- kui on kohapeal liittund, siis väga raske rakendada ühist Skype-tundi,
- õpetajal jääb väheks oskusi Moodle foorumi haldamisel, kuidas kõige otstarbekamalt küsimust püstitada, kuidas anda tõhusamalt tagasisidet;

- distantsõppijad pole vedu võtnud, koostööd pole tekkinud.

Mida teeksime teisiti? Mida teeme edasi?

Luua õppeülesanded, kuhu kõik peavad panustama:
* Loodusõpetuses: ühised mõõtmisprojektid;
* Geograafias: õpetaja poolt tehtud ühine ülesannete pakett, milles ka õpilased teevad üksteisele ülesandeid Moodle foorumi kaudu;
* Geograafias: Virtuaalne maapõu programmi kasutamine- on mõtteid, aga tehniliselt raske.
* Märtsis on plaanis ühine loovtööde esitlemine.

Üldine fookus on esialgsest veidi muutunud, alguses mõtlesime rohkem ühisõppeprojekte, nüüd oleme tegelenud rohkem ühissõppetundide rütmi ehitamisega, et saada esialgsed koostööoskuseid ja harjumusi, millest minna edasi ühisprojektide juurde.