reede, 18. november 2016

KokkuvõteÜhised tava - ja Skypetunnid 7. klassis. Tunnis osalevad 1 tavaõpilane ja 1 distantsõpilane (Skype vahendusel).

Matemaatika (Helily)iga nädal 1 tund, kokku seni 7 korda.
Tunni käik:
1)      Skype teel helistab õpetaja distantsõpilasele, tavaõpilane juba klassis.
2)      Arutatakse suuliselt läbi tunnis plaanitavad tegevused, distants(dist+tava) korraga.
3)      Töölehed ja ülesanded on tavaõpilasel füüsiliselt käes, distantsõppijal Moodles (kuhu loodud õpetaja poolt matemaatika 7. klassi kursus.
4)      Õpilased lahendavad korraga ülesandeid.
5)      Distantsõpilane annab märku, kui on lahendused, vastused üles laadinud. Tava – ja distantsõpilane lõpetavad enam-vähem võrdsel ajal.
6)      Toimub ühiselt tagasiside ja analüüs.
Skeem toimib üldiselt hästi, ühel korral olnud tõrked internetiga, kõige esimesel ühistunnil veidi segadust (skype arvutist puudu)  ja sisse elamist tunnikorraldusega.Loodusõpetus (Age H) iga nädal 1 tund, kokku seni 7 korda.

Loodusõpetust 2 korda nädalas, neist 1 ühistunnina
Tunni käik üldiselt:
1)      Skype teel helistab õpetaja distantsõppijale, tavaõpilane juba klassis.
2)      Analüüsime eelnevas tunnis püstitatud õppeülesande (mida distantsõppija tegi iseseisvalt ja tavaõppija tunnis) või kodutöö sooritust. 
3)      Olenevalt teemast kas teema ühine arutelu, seostamine või õpetajapoolne selgitus.
4)      Uue ülesande või senise ülesande järgmiste etappide püstitus. Praktiliste tööde puhul kasutatavate meetodite valiku ja otstarbekuse analüüs.
Kõik materjalid Moodles vastava kursuse all.
Millega tuleb lisaks arvestada võrreldes tavatunniga:
1)      Töökorralduses plaanin keerulisemad teemad nendele päevadele, kus ühistunnid, mõtlen läbi tegevused, mis toimuvad siis, kui distantsõppija teeb iseseisvalt ja tavaõppija tunnis, et rütm oleks loogiline ja toimiks.
2)      Distantsõpilase praktiliste töövahendite baas: kaardistasin nn baasvahendid, millest osa sain koolist talle laenata, kaardistasime koos õpilase ja lapsevanemaga vahendid, mis olemas või võimalik õpilasel endal hankida.
3)      Praktiliste ülesannete sooritamine on ajamahukas, baasoskuste väljaselgitamine ja kujundamine võtab aega.
Üldiselt skeem toimib, arutelud on koos tõhusamad, kui kummagi õpilasega eraldi.
Järgmine plaan: ühised praktilised tööd, kus mõlemal oma vastutusala. Hetkel tegeleme eeltööga- baasoskused katse kavandamisel ja läbiviimisel.
Eesti keel (Kadi), iga nädal 1 tund, kokku seni 6 korda

Klassis tavaõpilasel on arvuti, tema logib lisaks õpetajale ka Skype´i sisse, mõnikord on tavaõpilase mikrofon sees, mõnikord õpetajal ning toimuvad ühisvestlused.Moodles on kõik materjalid ka tavaõppija jaoks üleval.
Tegevuste näiteid: õpilased moodustavad ühiselt Skypes lauseid ja korrigeerivad neid.
Nt koduse tööna kirjade koostamine (erinev keelekasutus) Google Drives, õpetaja märkis juurde oma  kommentaarid, õpilased täiendasid, parandasid ning märkisid ära, kui kommentaariga tegeldud. Pärast seda toimus ühine analüüs.
Üksuse Ekraanitõmmis tööst õpilastega.png kuvamine
Tõkked: mõnikord ei saa ühendust.
Ainealaste eesmärkide täitmisel pole takistuseks, et üks õpilane on distantsil.
Tunni käik:
Ühendus, grupikõne
Skype, Moodle lahti. Tööd esitati Moodlesse, tavaõpilasel on ka töövihik, esitab asju ka seal.
Analüüs toimub nii läbivalt kui ka hiljem.
Tavatunniga väga sarnane.
Skeem töötab, innustav mõlemale õpilasele.
On toimunud ka eesti ja inglise keele ühistund.


Geograafia (Age K). Seni toimunud 2 tundi.

1.       tund. Üksteisele ülesannete tegemine, kasutati Moodle foorumit.
Igal õpilasel avas oma uue teema, kuhu koostas ülesande, klassikaaslane lahendas tema ülesanded pannes tema teema alla need üles.
 


 


    2.  tund. Alguses olid erinevad tööülesanded (vastavalt, kuhu kumbki oma järjega jõudnud). Toimusid tunnikontrollid kaarditundmise peale http://www.purposegames.com/  keskkonnas, õpilane jagas õpetajale ekraani nii et õpetaja sai reaalajas näha tema kontuurkaardi täitmise oskusi.    Hästi toimis ekraani jagamine distantsõppija puhul, saab käigupealt suunata (näed juba, kuhu hiir läheb). 
    Toimuvad ühisvestlused, õpetaja selgitused, lahendatud ülesannete analüüs. 

Vene keel (Malle), iga nädal 1 tund.

Üldine koond:
7. kl tavaõppija ja distantsõppija ühistunnid toimivad ning jätkuvad. Olemas on  reaalsed ideed, kuidas ja mida edasi arendada nii õppetegevuste kui korralduse suhtes.  Tunni korraldus ei ole oluliselt erinev tavatunni korraldusest. Kasu on nii tava kui distantsõpilasele: distantsõpilane saab õppimisrütmi juhendamist õpetaja poolt ja suhtluse kaasõpilasega, tavaõpilane saab suhtluse kaasõpilasega ning katsetada rohkem meetodeid. Lisaks suhtlevad õpilased üsna aktiivselt ka tunniväliselt. Tehnilisi tõrkeid on olnud vähe.